Kiến thức IELTSTổng hợp kiến thức về so sánh nhất trong tiếng Anh

Tổng hợp kiến thức về so sánh nhất trong tiếng Anh

Trong Tiếng Anh có 3 dạng so sánh cơ bản đó là so sánh nhất, so sánh ngang bằng và so sánh hơn kém. Tuy nhiên không phải người học Tiếng Anh nào cũng có thể phân biệt được 3 dạng so sánh này và cách sử dụng của chúng. Với bài viết hôm nay, cùng Hocielts24h tìm hiểu kiến thức về so sánh nhất trong tiếng Anh nhé!

I. So sánh nhất tiếng Anh là gì?

So sánh nhất là dạng so sánh nhấn mạnh vào đặc điểm, tính chất khác biệt nhất của một đối tượng, sự vật, sự việc, hiện tượng  so với những người, vật khác trong cùng một nhóm( ít nhất là 3 đối tượng) 

Để nhận diện So sánh nhất,bạn sẽ thấy tính từ hoặc trạng từ của câu đó thay đổi. Cụ thể trạng từ/tính từ thường sẽ có thêm đuôi -est. Các tính từ/trạng từ khi đứng trong một câu so sánh nhất sẽ đi kèm với ‘the’.

So sánh nhất trong tiếng Anh là gì?
So sánh nhất trong tiếng Anh là gì?

Ví dụ về so sánh nhất: 

1. My father is the tallest in my family. 

(Bố tôi là người cao nhất trong nhà.)

2. Lisa is the prettiest girl in her team

(Lisa là cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm của cô ấy)

Ở ví dụ 1 tính từ tall(cao) được đổi thành the tallest. Ở ví dụ 2 tính từ pretty được đổi thành the prettiest. Đây là dạng câu so sánh nhất, cùng tìm hiểu chi tiết về cấu trúc câu so sánh nhất và cách dùng ở phần tiếp theo trong bài nhé!

2. Cấu trúc câu so sánh nhất với tính từ

Công thức tổng quát của câu so sánh nhất với tính từ như sau:

Chủ ngữ (danh từ) + to be + the + tính từ so sánh nhất + danh từ

Tuy nhiên, tùy vào tính từ sử dụng là tính từ dài hay ngắn mà công thức khác áp dụng cũng sẽ khác nhau.

2.1. So sánh nhất với tính từ ngắn

2.1.1 Cấu trúc câu so sánh nhất với tính từ ngắn

Tính từ ngắn có thể hiểu là tính từ chỉ có một âm tiết, cấu trúc câu so sánh với tính từ ngắn như sau:

Chủ ngữ (danh từ) + to be + the + tính từ chỉ có 1 âm tiết + est + danh từ (object)

Để chuyển tính từ ngắn thành tính từ so sánh nhất người học cần thêm -est vào đằng sau tính từ.

Ví dụ:

1. This dress is the cheapest one in the store.

( Chiếc váy này là chiếc váy rẻ nhất ở cửa hàng lúc này).

2. JungKook is the youngest in his team.

(JungKook là người trẻ nhất trong nhóm của anh ấy)

2.1.2. Quy tắc thêm đuôi -est với tính từ ngắn

  • Với tính từ có 1 âm tiết

Bạn thêm đuôi -est để tính từ trở thành tính từ so sánh hơn nhất. Nếu tính từ bắt đầu và kết thúc bằng 1 phụ âm, ở giữa là nguyên âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối  trước khi thêm đuôi -est. Ví dụ:

Tính từSo sánh hơn nhất
Tall (cao)Tallest (cao nhất)
Fat (béo)Fattest (béo nhất)
Short (lùn)Shortest (lùn nhất)
Young (trẻ)Youngest (trẻ nhất)
  • Với tính từ ngắn 2 âm tiết kết thúc với đuôi -y

Với những tính từ có tận cùng là y, ta phải đổi y thành i trước khi thêm -est. Ví dụ:

Tính từSo sánh hơn nhất
Happy (hạnh phúc)Happiest (hạnh phúc nhất)
Busy (bận rộn)Busiest (bận rộn nhất)
Tiny (nhỏ nhắn)Tiniest (nhỏ nhắn nhất)

Với tính từ 2 âm tiết tận cùng bằng -ly

Với những tính từ có 2 âm tiết mà tận cùng bằng -ly, thay vì thêm đuôi -est vào tính từ, ta có thể thêm từ most vào trước tính từ để tạo thành từ so sánh nhất. Ví dụ:

Tính từSo sánh hơn nhất
Quickly (nhanh)Most quickly (nhanh nhất)
Likely (giống)Most likely (giống nhất)
Lovely (đáng yêu)Most lovely (đáng yêu nhất)

2.1.3. Trường hợp đặc biệt của tính từ ngắn trong so sánh nhất

Một số ngoại lệ của tính từ trong so sánh nhất mà bạn cần lưu ý:

Tính từSo sánh nhất
Good (tốt)Best (tốt nhất)
Bad (tệ)Worst (tệ nhất)
Little (ít)Least (ít nhất)
Much (nhiều)Most (nhiều nhất)
Far (xa)Furthest/ farthest (xa nhất)
Old (già, cũ)Eldest/ oldest (già nhất, cũ nhất)

2.2. So sánh nhất với tính từ dài (tính từ 2 âm tiết trở nên)

2.2.1. Cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài

Noun (subject) + verb + the + most + adj + + noun (object)

Ví dụ: 

1. He is the most handsome boy in hir class. 

(Anh ấy là người đẹp trai nhất lớp anh ấy)

2. The red shoe is the most expensive.  

(Đôi giày màu đỏ là đắt nhất.)

2.2.2. Cấu trúc so sánh kém nhất với tính từ dài

Noun (subject) + verb + the + least + adj + + noun (object)

Ví dụ: 

1. Her ideas were the least practical suggestions.

(Những ý tưởng của cô ấy là những gợi ý kém thực tế nhất.

Như vậy với tính từ dài để tạo thành tính từ so sánh hơn nhất ta thêm most vào trước tính từ đó. Tương tự, để tạo thành tính từ so sánh kém nhất bạn thêm least vào trước tính từ.

2.2.3. Một số lưu ý khi so sánh hơn nhất với tính từ dài

  • Một số tính từ dài bạn có thể thêm “-er” hoặc “-est” hoặc sử dụng “more” và “most” để tạo thành tính từ so sánh hơn nhất. Ví dụ
Tính từThêm -estThêm Most
narrownarrowestmost narrow
clevercleverestmost clever
commoncommonestmost common
cruelcruelestmost cruel
gentlegentlestmost gentle
pleasantpleasantestmost pleasant
politepolitestmost polite
quietquietestmost quiet
simplesimplestmost simple
  • Một vài tính từ không có dạng so sánh nhất vì nó thường mang tính tuyệt đối. Ví dụ:
perfect (hoàn hảo)unique (duy nhất)extreme (cực kỳ)
supreme (tối cao)top (cao nhất)absolute (tuyệt đối)
matchless (không đối thủ)prime (căn bản)full (no, đầy) 
daily (hàng ngày)empty (trống rỗng)

3. Cấu trúc câu so sánh nhất của trạng từ

Công thức tổng quát của câu so sánh nhất với trạng từ như sau:

Chủ ngữ (danh từ) + to be + the + trạng từ so sánh nhất

Tuy nhiên, tùy vào tính từ sử dụng là trạng từ dài hay ngắn mà người học sẽ áp dụng công thức khác nhau.

3.1. So sánh nhất với trạng từ ngắn

Trạng từ ngắn là những trạng từ chỉ có 1 âm tiết, công thức so sánh nhất của trạng từ ngắn như sau:

Chủ ngữ (danh từ) + to be  + the + trạng từ + est + danh từ (object)

Để chuyển trạng từ bình thường sang trạng từ so sánh nhất, người học cũng thêm “est” vào sau trạng từ.

Ví dụ: 

1. Leopard is the fastest animal

(Báo đốm là loài động vật nhanh nhất)

2. This is the hardest math problem

(Đây là bài toán khó nhất)

Trạng từSo sánh nhất
fastfastest
hardhardest
highhighest
latelatest
longlongest
lowlowest
widewidest

Nếu trạng từ kết thúc bằng đuôi -y bạn cũng đổi y thành i rồi mới thêm đuôi est.

3.2. So sánh nhất với trạng từ dài

Cấu trúc câu so sánh nhất với trạng từ dài như sau:

Chủ ngữ (danh từ) + to be + the + most/least + trạng từ

Để chuyển từ trạng từ dài có 2 âm tiết trở lên sang trạng từ so sánh nhất, người học thêm “most/least” vào trước trạng từ. Ví dụ:

Tính từTrạng từSo sánh nhất
carefulcarefullymost/least carefully
efficientefficientlymost/least efficiently
happyhappilymost/least happily
horriblehorriblymost/least horribly
recentrecentlymost/least recently
sadsadlymost/least sadly
strangestrangelymost/least strangely

Có một số trạng từ bất quy tắc bạn cần nhớ khi so sánh nhất

Trạng từ bất quy tắcSo sánh nhất
badlyworst
farfarthest/furthest
littleleast
wellbest

Ví dụ: Sue is the best girl I’ve ever met (Sue là cô gái tốt nhất tôi từng gặp)

4. Các trường hợp sử dụng câu so sánh nhất trong tiếng Anh

Các trường hợp sử dụng câu so sánh nhất trong tiếng Anh
Các trường hợp sử dụng câu so sánh nhất trong tiếng Anh
  • Trong trường hợp bình thường khi sử dụng câu so sánh nhất , ‘the’ sẽ thường đi kèm ở phía trước bởi vì chỉ có một người hoặc một vật là có tính chất này mà ta đang đề cập tới.

Ví dụ khi giáo viên hỏi:

Who’s the tallest pupil in our class? I really need your help in the library.

(Ai là học sinh cao nhất trong lớp chúng ta? Tôi thực sự cần sự giúp đỡ của bạn ở trong thư viện.)

I am the tallest boy in my class. How may I help?

(Em là chàng trai cao nhất lớp. Em có thể giúp gì?)

  • Trong trường hợp khi một vật hoặc người thuộc sở hữu (đối với những trường hợp chúng ta thường nói đến sự ‘sở hữu’), ‘the’ sẽ được thay bằng các đại từ sở hữu (my, your, his, her, ect).

Ví dụ:

Who is your best friend?

Anna is my best friend. She’s my most intelligent friend that I know.

(Anna là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy là người bạn thông minh nhất mà tôi biết)

  • Lược bỏ ‘the’ – khi ở cuối mệnh đề đó là một tính từ so sánh nhất mà không phải là danh từ, chúng ta có thể giữ lại hoặc bỏ ‘the’ đi mà không gây ảnh hưởng về nghĩa.

Ví dụ:

Thank you for helping me. You’re (the) best. (Cảm ơn đã giúp đỡ tôi. Bạn là nhất)

I am (the) slowest when making orders at a cinema

5. Bài tập về so sánh nhất trong tiếng Anh

Bài tập về so sánh nhất trong tiếng Anh rất hay gặp trong các bài thi. Vì vậy với những bạn học IELTS cần ôn luyện kỹ kiến thức ngữ pháp này. Cùng luyện tập bài tập về so sánh nhất trong tiếng Anh với bài viết dưới đây nhé!

Chuyển các tính từ bên dưới sang loại so sánh nhất.

1. Emily is ……………………. (intelligent) pupil in my school

2. Russia is ……………………. (large) country in the world.

3. My mother is ……………………. (busy) person in my family.

4. Mr. Anderson is ……………………. (strict) teacher in our class

5. Susan and David are ……………………. (hard-working) employees in this whole area.

6. My friend Tony is ……………………. (helpful) person that I know.

7. That accountant is ……………………. (careful) person that I have ever worked with.

8. They are ……………………. (talented) singers that I have ever known.

9. This shirt is ……………………. (expensive) fashion thing that I have ever bought.

10. This village is ……………………. (peaceful) place that I have never been to.

Đáp án:

1. the most intelligent

2. the largest

3. the busiest

4. the strictest

5. the most hard-working

6. the most helpful

7. the most careful

8. the most talented

9. the most expensive

10. the most peaceful

Trên đây là tổng hợp kiến thức về câu so sánh nhất trong tiếng Anh mà bạn cần nắm. Hi vọng với thông tin trong bài có thể giúp bạn nắm chắc cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Đừng quên đón đọc các bài viết khác tại HocIelts24h để học tiếng Anh thật hiệu quả nhé! 

5/5 - (1 bình chọn)
Thủy Ly
Thủy Ly
Mình là Ly, admin của Học IELTS 24h. Với kinh nghiệm tự học đạt band điểm IELTS 6.5 và vẫn đang trong quá trình ôn luyện để chinh phục band điểm cao hơn. Hy vọng những bài viết được chia sẻ bởi chính kinh nghiệm học của mình sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn!

Để lại câu trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây

Bài viết cùng chuyên mục

100+ từ vựng về cảm xúc trong tiếng Anh thông dụng

Trọn bộ từ vựng về cảm xúc thông dụng trong tiếng...

Chủ đề Emotions (Cảm xúc) là một trong những chủ đề có tần suất xuất hiện khá nhiều trong giao tiếp hàng ngày và...
100+ từ vựng về Giáng sinh thông dụng và ý nghĩa

Bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Giáng sinh ý...

Giáng sinh là một dịp lễ quan trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để mọi người cùng quây quần...
100+ từ vựng tiếng Anh về nơi chốn thông dụng

Từ vựng tiếng Anh về nơi chốn, địa điểm phổ biến

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2 thí sinh có thể được yêu cầu nói về một nơi chốn, địa điểm nào đó. Vì...
Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết hữu ích

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Tết hữu...

Tết Nguyên Đán là ngày lễ cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nước phương Đông nói chung và...
100+ từ vựng IELTS chủ đề Animals thường dùng

Trọn bộ từ vựng IELTS chủ đề Animals trong bài thi

Animals được đánh giá là một chủ đề khó trong bài thi IELTS và có tần suất xuất hiện khá nhiều trong IELTS Writing...
100+ từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng

Trọn bộ từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng

Trái cây, hoa quả cũng là một chủ đề khá phổ biến trong tiếng Anh và được ứng dụng phổ biến trong giao tiếp...

Lộ Trình học Toàn diện