IELTS SpeakingTopic: Describe a successful person you know - IELTS Speaking

Topic: Describe a successful person you know – IELTS Speaking

Describe a successful person you know là một trong những topic mà bạn sẽ bắt gặp thường xuyên trong quá trình luyện thi IELTS. Cùng tham khảo một số câu trả lời dưới đây và bỏ túi những từ vựng hữu ích để áp dụng vào bài Speaking của bạn nhé!

I. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 topic: Describe a successful person you know

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 topic: Describe a successful person you know

1. Đề bài: Describe a person you know who you think is successful

Describe a person you know who you think is successful

You should say:

 • Who the person is
 • How did you know the person
 • What he/she has achieved

And explain why do you think the person is successful.

2. Bài mẫu: Describe a person you know who you think is successful

Sample answer 1

The successful person I would like to talk about is my high school teacher, Mr. Lee. I had him as my English teacher for two years during my junior and senior year of high school. He made a strong impression on me with his dedication and passion for teaching.

Mr. Lee has achieved great success in his career as an educator over the past 30 years. When he started teaching, he was determined to make a difference in his students’ lives and help them succeed academically. Throughout his career, he has motivated thousands of students to improve their English and pursue higher education. He is highly respected by students, parents and the school administration.

What makes Mr. Lee truly successful in my view is not just his career accomplishments but his commitment to his students’ growth and development. He spends countless hours outside of class mentoring students and helping them with college applications. He really goes above and beyond to support students from disadvantaged backgrounds. Many of his former students have become doctors, engineers and teachers, and they credit Mr. Lee as their inspiration.

His dedication and positive influence on young lives is quite remarkable. Even after retirement, he still volunteers at the school to assist current students. That selflessness and passion for education is what I admire most about Mr. Lee. Although he doesn’t seek recognition or rewards, to me he is one of the most successful people I know for the impact he has created.

Từ vựng cần ghi nhớ:

 • Dedication (n): nỗ lực, sự cống hiến, sự say mê
 • Passion (n): đam mê, sự say mê
 • Impression (n): ấn tượng
 • Career (n): sự nghiệp
 • Accomplishment/achievement (n): thành tựu, thành tích
 • Motivate (v): động viên, khích lệ
 • Administration (n): ban giám hiệu, ban lãnh đạo
 • Mentor (n): cố vấn, hướng dẫn viên
 • Application (n): đơn xin, đơn tuyển sinh
 • Disadvantaged (adj): có hoàn cảnh khó khăn
 • Credit (v): ghi nhận, công nhận
 • Influence (n/v): ảnh hưởng
 • Selflessness (n): sự hy sinh, vô ích lợi
 • Remarkable (adj): đáng chú ý, đáng khen ngợi
 • Recognition (n): sự công nhận
 • Reward (n): phần thưởng
 • Impact (n): ảnh hưởng, tác động

Bản dịch:

Người thành công tôi muốn nói đến là thầy giáo dạy Tiếng Anh của tôi trong thời gian học trung học, thầy Lee. Thầy từng dạy tôi Tiếng Anh trong 2 năm học lớp 10 và 11. Thầy để lại ấn tượng mạnh với sự nhiệt tình và say mê giảng dạy của mình.

Thầy Lee đã đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục suốt 30 năm qua. Ngay từ đầu, thầy quyết tâm tác động tích cực đến học tập của học sinh. Suốt sự nghiệp, thầy đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn học sinh cải thiện Tiếng Anh và theo đuổi con đường đại học. Thầy được học sinh, phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường tôn trọng sâu sắc.

Theo tôi, thành công thực sự của thầy Lee không chỉ nằm ở thành tích sự nghiệp mà còn ở sự dấn thân vì sự trưởng thành và phát triển của học sinh. Thầy dành rất nhiều thời gian ngoài giờ hỗ trợ, tư vấn cho học sinh, nhất là những em gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhiều học sinh cũ coi thầy như thầy hướng dẫn, nay trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên và luôn nhớ ơn ảnh hưởng của thầy tới cuộc đời mình.

Sự dấn thân và ảnh hưởng tích cực đến những người trẻ của thầy thực sự đáng kinh ngạc. Ngay cả sau khi nghỉ hưu, thầy vẫn tình nguyện giúp đỡ học sinh hiện tại. Chính sự hy sinh và đam mê giáo dục đó mà tôi ngưỡng mộ thầy Lee nhất. Mặc dù không tìm kiếm danh tiếng hay phần thưởng, đối với tôi thầy vẫn là một trong những người thành công nhất tôi biết bởi ảnh hưởng của thầy.

Sample answer 2:

The person I would like to talk about is my colleague Ms. Julia . We work together at the same marketing company. I’ve known Ms. Julia for two years since she joined our team.

Ms. Julia has achieved great success in her career in a short period of time. In the two years that she’s been with our company, she has led several important projects and acquired new clients. Her excellent communication, problem-solving and client management skills have helped land many lucrative deals. She was recently promoted to the role of Senior Marketing Manager due to her strong performance.

What makes Ms. Julia truly successful in my view is her relentless hard work ethic and passion for her job. She’s always the first one in office and last to leave. Even outside of work, she’s constantly learning and improving her skills. She also generously shares her knowledge with teammates and helps junior employees develop their skills. Her positive attitude and team-focused approach have rubbed off on many of us.

I feel very fortunate to be able to learn from and work with Ms. Julia every day. She sets a great example that inspires me to push myself further in my career. Her mentorship and guidance have helped me grow professionally. She also makes our workplace very collaborative and enjoyable. I have tremendous respect for her work ethic and leadership qualities. Studying and working with Ms. Julia has been a truly enriching experience.

Từ vựng cần ghi nhớ:

 • Colleague (n): đồng nghiệp
 • Marketing (n): tiếp thị, kinh doanh
 • Company (n): công ty
 • Project (n): dự án
 • Client (n): khách hàng
 • Skill (n): kỹ năng
 • Communication (n): giao tiếp
 • Problem-solving (n): giải quyết vấn đề
 • Client management (n): quản lý khách hàng
 • Performance (n): hiệu suất làm việc
 • Promote/promotion (v/n): thăng chức
 • Work ethic (n): đạo đức lao động
 • Passion (n): đam mê
 • Share (v): chia sẻ
 • Develop (v): phát triển
 • Attitude (n): thái độ
 • Approach (n): cách tiếp cận
 • Rub off (v): ảnh hưởng
 • Example (n): gương mẫu
 • Inspire (v): truyền cảm hứng
 • Mentorship (n): sự hướng dẫn
 • Guidance (n): hướng dẫn
 • Respect (n): sự tôn trọng
 • Enriching (adj): làm phong phú

Bản dịch:

Người tôi muốn nói đến là đồng nghiệp của tôi, chị Julia. Chúng tôi cùng làm việc tại một công ty marketing. Tôi quen biết chị Julia được 2 năm kể từ khi chị gia nhập đội ngũ công ty.

Chị Julia đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp trong thời gian ngắn. Trong 2 năm qua, chị đã dẫn dắt thành công nhiều dự án quan trọng và thu hút được nhiều khách hàng mới. Năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề cũng như quản lý khách hàng tốt của chị giúp mang lại nhiều hợp đồng có lợi. Gần đây chị được thăng chức Quản lý Marketing Cao cấp nhờ hiệu suất làm việc xuất sắc.

Theo tôi, thành công thực sự của chị Julia nằm ở đạo đức lao động và đam mê công việc bền bỉ. Chị luôn là người đến sớm và tan ca muộn nhất. Ngay cả ngoài giờ làm việc, chị vẫn không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng. Chị cũng thường xuyên chia sẻ kiến thức của mình, giúp đỡ đồng nghiệp trẻ phát triển. Thái độ và cách tiếp cận tập thể của chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người như tôi.

Tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội học hỏi và làm việc cùng chị Julia hàng ngày. Chị là tấm gương truyền động lực cho tôi phấn đấu trong sự nghiệp. Sự hướng dẫn và dìu dắt của chị giúp tôi phát triển nhiều mặt. Môi trường làm việc do chị tạo dựng cũng rất hợp tác và vui vẻ. Tôi rất ngưỡng mộ đạo đức và phẩm chất lãnh đạo của chị. Học tập và làm việc cùng chị Julia thực sự là một trải nghiệm bổ ích.

II. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 topic: Describe a successful person you know

1. What are the elements of success?

(Các yếu tố của sự thành công là gì?)

There are a few key elements that contribute to being truly successful in life. While achievements and career accomplishments are important measures of success, I believe the most critical elements are passion, hard work, and positive impact. Having a strong passion or sense of purpose drives a person to work hard at their goals each day despite challenges. Hard work and dedication over the long run are usually necessary to attain meaningful success. But beyond one’s own accomplishments, positively influencing and inspiring others is what leads to leaving a lasting legacy. Those who are passionate about helping people succeed and bettering their communities, like Mr. Lee, are the most successful in my view.

Bản dịch:

Có một số yếu tố quan trọng đóng góp vào việc thành công thực sự trong cuộc sống. Trong khi thành tựu và thành công trong sự nghiệp là các chỉ số quan trọng của thành công, tôi tin rằng những yếu tố quan trọng nhất là đam mê, sự cần cù và tác động tích cực. Sở hữu niềm đam mê mạnh mẽ hoặc mục tiêu rõ ràng thúc đẩy một người làm việc chăm chỉ với mục tiêu của mình mỗi ngày mặc dù gặp khó khăn. Lao động chăm chỉ và sự cống hiến trong thời gian dài thường là cần thiết để đạt được thành công ý nghĩa. Nhưng vượt ra ngoài thành tựu cá nhân, tác động tích cực và truyền cảm hứng cho người khác là điều dẫn đến để lại di sản lâu dài. Những người có đam mê giúp đỡ mọi người thành công và cải thiện cộng đồng của họ, như ông Lee, là những người thành công nhất theo quan điểm của tôi.

(Bạn có nghĩ một người thành công có thể nổi tiếng cùng một lúc không?)

I think it’s possible for a successful person to also be popular, but it depends on the individual and how they define success. Someone who has achieved career success through hard work and dedication like Mr. Lee, while also being admired for their kindness and mentorship, is likely to be well-liked and respected within their field or community. However, popularity is not necessarily important to everyone and some highly successful people prioritize their work or personal goals over socializing. Overall success comes down to personal drive and priorities, so one can be successful without being popular, or vice versa. It depends on the individual and what truly matters most to them.

Bản dịch:

Tôi nghĩ rằng một người thành công cũng có thể được yêu mến, nhưng điều này phụ thuộc vào từng cá nhân và cách họ định nghĩa thành công. Một người đã đạt được thành công trong sự nghiệp thông qua công việc chăm chỉ và sự cống hiến như ông Lee, đồng thời còn được ngưỡng mộ vì lòng tốt và vai trò hướng dẫn, có khả năng được yêu mến và tôn trọng trong lĩnh vực hoặc cộng đồng của mình. Tuy nhiên, việc được phổ biến không nhất thiết quan trọng với tất cả mọi người và một số người thành công cao cấp ưu tiên công việc hoặc mục tiêu cá nhân hơn là giao tiếp xã hội. Tổng quan, thành công phụ thuộc vào động lực cá nhân và ưu tiên, vì vậy một người có thể thành công mà không được yêu mến hoặc ngược lại. Điều này phụ thuộc vào từng cá nhân và điều gì thực sự quan trọng nhất với họ.

(Cái nào quan trọng hơn? Nổi tiếng hay có điểm cao?)

That’s a thought-provoking question. While popularity and good grades can both lead to success, I believe academic achievement is generally more important, especially earlier in one’s career or education. Good grades demonstrate strong work ethic, knowledge and skills that are highly valued by employers and educators. However, being well-liked is also beneficial for teamwork, leadership and networking. Ultimately a balanced combination of the two serves people best, with the appropriate focus changing depending on life stages. For example, in school grades take priority, but in the workplace soft skills become relatively more significant. A successful person often excels in both dimensions through dedication and passion for continuous learning.

Bản dịch:

Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Trong khi sự phổ biến và điểm số tốt đều có thể dẫn đến thành công, tôi tin rằng thành tích học tập thường quan trọng hơn, đặc biệt là ở giai đoạn đầu trong sự nghiệp hoặc giáo dục. Điểm số tốt thể hiện đạo đức làm việc mạnh mẽ, kiến thức và kỹ năng được đánh giá cao bởi nhà tuyển dụng và giáo viên. Tuy nhiên, được yêu mến cũng có lợi cho công việc nhóm, lãnh đạo và mạng lưới kết nối. Cuối cùng, sự kết hợp cân bằng giữa hai yếu tố này là tốt nhất cho mọi người, với sự tập trung phù hợp thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn cuộc sống. Ví dụ, trong trường học, điểm số có ưu tiên, nhưng trong môi trường làm việc, kỹ năng mềm trở nên quan trọng hơn. Một người thành công thường vượt trội ở cả hai khía cạnh thông qua sự cống hiến và đam mê với việc học hỏi liên tục.

4. Do you think students who do well in academic study will become successful later in life?

(Bạn có nghĩ những sinh viên học giỏi sẽ thành công sau này trong cuộc sống không?)

While academic success certainly helps set students up well for future careers, I don’t think it alone guarantees later life success. Strong grades provide a solid foundation in terms of knowledge and skills, opening up more opportunities. However, true success depends more on perseverance, adaptability and passion over the long run. Many highly educated people never achieve their goals due to lack of real-world experience or drive. Overall, academic results are an important factor but not determinative. Having the right mindset and continuing to learn outside the classroom also matters a great deal.

Bản dịch:

Trong khi thành công học tập chắc chắn giúp học sinh chuẩn bị tốt cho sự nghiệp trong tương lai, tôi không nghĩ rằng nó đảm bảo thành công sau này một cách độc lập. Điểm số tốt cung cấp một nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng, mở ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, thành công thực sự phụ thuộc nhiều hơn vào sự kiên nhẫn, sự thích ứng và đam mê trong thời gian dài. Nhiều người có trình độ học vấn cao không bao giờ đạt được mục tiêu của mình do thiếu kinh nghiệm thực tế hoặc động lực. Nhìn chung, kết quả học tập là một yếu tố quan trọng nhưng không quyết định. Có tư duy đúng và tiếp tục học hỏi bên ngoài lớp học cũng rất quan trọng.

5. Do you think rich people are successful?

While financial wealth can be an indicator of success, it does not define success on its own. True success depends more on inner qualities like passion for one’s work, perseverance in the face of challenges, and positive impact on others through leadership and mentorship. The most successful people often find fulfillment not in material wealth but in lifelong learning, strong relationships, and contributing value to their community through service.

Bản dịch:

Trong khi sự giàu có tài chính có thể là một chỉ số của thành công, nó không định nghĩa thành công một cách độc lập. Thành công thực sự phụ thuộc nhiều hơn vào những phẩm chất bên trong như đam mê với công việc của mình, kiên nhẫn đối mặt với thách thức, và tác động tích cực lên người khác thông qua sự lãnh đạo và hướng dẫn. Những người thành công nhất thường tìm thấy sự mãn nguyện không phải trong tài sản vật chất mà trong việc học hỏi suốt đời, xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và đóng góp giá trị cho cộng đồng thông qua dịch vụ.

6. Do you think it is easier for people to become successful nowadays than in the past?

There are reasonable arguments on both sides of this issue. While today’s world offers more opportunities and access to information through the internet and advanced technologies, success also depends more on individual qualities and efforts. Certain aspects may be easier such as global connections and access to education, but competition is more intense with increased population. Overall, becoming truly successful ultimately requires passion, perseverance and continuous self-improvement regardless of era. Much also depends on how an individual defines success for themselves and what they do with the resources available to them in their time.

Bản dịch:

Có những lập luận hợp lý trên cả hai mặt của vấn đề này. Một mặt, thế giới ngày nay mang lại nhiều cơ hội và tiếp cận thông tin thông qua internet và công nghệ tiên tiến hơn, nhưng thành công cũng phụ thuộc nhiều hơn vào những phẩm chất và nỗ lực cá nhân. Một số khía cạnh có thể dễ dàng hơn như kết nối toàn cầu và tiếp cận giáo dục, nhưng cạnh tranh cũng khốc liệt hơn với dân số tăng lên. Nhìn chung, để đạt được thành công thực sự, cần có đam mê, kiên nhẫn và sự cải thiện bản thân liên tục bất kể thời đại. Rất nhiều cũng phụ thuộc vào cách một cá nhân định nghĩa thành công cho chính mình và những gì họ làm với những tài nguyên có sẵn trong thời gian của họ.

Trên đây là một số mẫu câu trả lời cho topic “Describe a successful person you know” trong IELTS Speaking Part 2,3 mà bạn học có thể tham khảo và áp dụng vào trong bài Speaking của mình. Chúc bạn học tập hiệu quả và chinh phục band điểm cao trong bài thi Speaking. Tham khảo thêm nhiều bài viết hữu ích khác trên Hocielts24h nhé!

Đánh giá bài viết
Thủy Ly
Thủy Ly
Mình là Ly, admin của Học IELTS 24h. Với kinh nghiệm tự học đạt band điểm IELTS 6.5 và vẫn đang trong quá trình ôn luyện để chinh phục band điểm cao hơn. Hy vọng những bài viết được chia sẻ bởi chính kinh nghiệm học của mình sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của bạn!

Để lại câu trả lời

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây

Bài viết cùng chuyên mục

Topic: Describe a place you would like to visit - IELTS Speaking

Topic: Describe a place you would like to visit – IELTS...

Describe a place you would like to visit là một câu hỏi khá hay thuộc topic Describe a place mà bạn có thể bắt...
Describe a place in a village you visited - IELTS Speaking 2,3

Bài mẫu: Describe a place you visited on vacation – IELTS...

Describe a place you visited on vacation là một câu hỏi thuộc topic Describe a place mà có thể bạn sẽ bắt gặp trong...
Bài mẫu: Describe a place in a village you visited - IELTS Speaking

Bài mẫu: Describe a place in a village you visited –...

Describe a place in a village you visited là một đề bài thuộc chủ đề Describe a place xuất hiện trong phần thi IELTS...
Bài mẫu: Describe a crowded place you have been to - IELTS Speaking

Bài mẫu: Describe a crowded place you have been to –...

Describe a crowded place you have been to là một câu hỏi quen thuộc trong topic describe a place mà bạn có thể bắt...
Bài mẫu: Describe a person you are very close to -IELTS Speaking

Bài mẫu: Describe a person you are very close to –...

Describe a person you are very close to cũng là một đề bài khá hay thuộc topic Describe a person trong phần thi IELTS...
Đề bài, bài mẫu: Describe a polite person you know -IELTS Speaking

Đề bài, bài mẫu: Describe a polite person you know -IELTS...

Describe a polite person you know là một đề bài trong phần thi IELTS Speaking Part 2 thuộc topic Describe a person. Dạng bài...

Lộ Trình học Toàn diện